ایران خواستار رفع هرگونه محدودیت در انتقال تجهیزات هسته ای برای مصارف صلح آمیز شد

رضا نجفی,تجهیزات هسته ای

سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار رفع هرگونه محدودیت و برخورد تبعیض آمیز در انتقال مواد و تجهیزات هسته ای برای مصارف صلح آمیز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی که در سومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای در نیویورک سخنرانی می کرد، گفت: تحقق کامل دستيابي به حق مسلم دولتهای عضو در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از اهداف بنیادین پیمان عدم اشاعه هسته ای است و بايد سازوكار لازم براي پاي بندي و احترام کامل همه كشورها از جمله دولتهاي توسعه يافته به این حق و تعهدات خود مبنی بر تسهیل انتقال مواد، تجهیزات و فن آوری هسته ای برای مصارف صلح آمیز  انديشيده شود.

وی افزود: تعیین سیاست های ملی در زمینه انرژی، از جمله حق مسلم کشورها در برخورداری از چرخه کامل ملی سوخت هسته ای، از حقوق حاکمیتی کشورها است و باید محترم شمرده شود.

نجفی اظهار داشت: بر اساس پیمان عدم اشاعه هسته ای هیچ عاملي نباید حق مسلم کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و مفاد این معاهده در این زمینه کاملا روشن بوده و جای هیچگونه تفسیری را باقی نمی گذارد.

وی در این باره افزود: هر اقدامی در جهت محدود کردن تمام یا بخشي از حق مسلم دولتهای عضو در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مغایر با مفاد و اهداف پیمان عدم اشاعه است و نه تنها توازن موجود بین حقوق و تکالیف دولتها را با مخاطره مواجه می سازد بلكه شکاف بین دولتهای توسعه یافته و در حال توسعه در استفاده از این انرژی را افزایش می دهد.

نجفی ادامه داد: افزایش روزافزون نیاز اقتصاد جهانی به انرژی و نیز روند فزاینده احداث نیروگاههای هسته ای در جهان اهمیت تولید و تأمین سوخت هسته ای و نیز محترم شمردن حق کشورها در داشتن چرخه کامل ملی سوخت هسته ای را مورد تأکید قرار می دهد.

سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین هرگونه محدودیت در انتقال تجهیزات هسته ای به کشورهای در حال توسعه به بهانه «حساس» بودن آنها را قویاً رد کرد و گفت: اینگونه اقدامات مغایر مفاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای بوده و باید به آن پایان داده شود.

نجفی در پایان سخنان در کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای پیشنهاد کرد که اين كميته اقدامات لازم در حمایت از تحقق کامل حق مسلم کشورها در استفاده از تمام ابعاد انرژی و فن آوری هسته ای را اتخاذ نماید.