یک کارشناس ترک در گفتگو با مهر:

ایران از تنش بین آمریکا و روسیه استفاده کند/ ضرورت ایجاد موازنه از سوی ایران