درخواست یک مقام فرهنگی تاجیک از ایران برای مرمت آثارتاریخی تاجیکستان

کد N263937