نادرانتصار درگفتگو با مهر:

سایت دبکا در خلق داستانهای علمی تخیلی مهارت دارد/صحت خبر نشان دهنده بی تدبیری سعودی ها است