طی نشستی بررسی شد:

واکاوی وضعیت فرهنگی جهان عرب پس از جریان بیداری اسلامی