نجات نفتکش هندی از چنگ دزدان دریایی توسط ناو گروه ارتش