بذله گویی اوباما در میهمانی شام کاخ سفید/

شعار من بازگشت به نقطه اول "کنترل آلت دیلیت" است