دلواپسان پاسخ گوی گذشته باشند

نقد,نشست 92

تهران-ایرنا- منتقدان توافق ژنو عصر روز گذشته جمع شدند و آنچه می خواستند، گفتند اما در برخی مواقع مرزهای نقد را نیز درنوردیدند.

به گزارش ایرنا، درباره نشست منتقدان توافق ژنو نکات زیر شایان توجه است:

1- برای نخستین بار درباره یک موضوع ملی این امکان فراهم شده که مخالفان به راحتی بتوانند انتقادها و حتی تخریب های خود را مطرح کنند. به یاد آوریم هشت سال گذشته را که منتقدان تیم مذاکره کننده هسته ای امکان طرح دیدگاه های خود را نداشتند، در حالی که جریان حاکم تندترین انتقادها و اتهام ها را به آنان نسبت می داد.

فراهم شدن این فضای باز برای طرح دیدگاه های مخالفان را که دستاورد دولت تدبیر و امید است، به فال نیک می گیریم.

2- نشست دلواپسان نشان داد که آنان فقط مخالفت و صرفا مسایل کلی و احساسی و فاقد بنیان منطقی را مطرح می کنند.

«توافق ژنو استقلال کشور را به خطر انداخته است»، «چرا همه تحریم ها برداشته نشده»، «غربی ها تحریم ها را بیشتر کرده اند» و «چرخ سانتریفیوژها را نباید به چرخ زندگی مردم گره بزنیم»، برخی از مهم ترین ادعاهایی بود که در این نشست مطرح شد.

این ادعاها چنان سست بنیان است که پوچ بودن آن آشکار است. مشخص نیست توافق ژنو چگونه استقلال کشور را به خطر انداخته است، درخواست لغو همه تحریم ها در این مرحله از مذاکرات نگاه غیر واقع بینانه به عرصه روابط بین المللی است.

ادعای افزایش تحریم های غرب علیه ایران پس از مذاکرات، در حالی که تحریم ها کمتر شده و برخی از پول های بلوکه شده ایران آزاد شده غیرواقعی است. گره زدن چرخ سانتریفیوژها به زندگی مردم در اختیار فردی نیست، بلکه واقعیت آن را تحمیل کرده است.

3- بررسی سخنرانی های نشست دلواپسان نشان می دهد که آنان طرحی برای حل موضوع هسته ای ندارند و برخی از آنها به تمجید تیم مذاکره کننده هسته ای قبلی پرداختند در واقع روش سابق الگوی مورد نظر آنان است.

انتظار می رفت که حامیان روش سابق دستاوردهای تیم مذاکره کننده قبلی را تبیین می کردند و پاسخ می دادند که چرا پس از برگزاری هر دور از نشست ها موج جدیدی از تحریم ها دامن کشور را فرا می گرفت.

نشست دیروز مشت دلواپسان را باز کرد و و اکنون انتظار می رود آنان در نشست بعدی دست از کلی گویی برداشته پاسخ گوی عملکرد گذشته خود باشند و به جای طرح مباحث احساسی طرح های مطلوب خود برای جایگزینی مذاکرات هسته ای و جاری و حل آن را ارایه دهند.

سیام**9132
کد N261560