بانک توسعه آسیا برای سه طرح کلیدی در تاجیکستان اعتبار اختصاص داد

کد N259871