خطیب جمعه آبادان: آمریکا در مقابل تدبیر ایران، تحریم می کند

کد N258922