هزاران تن از مردم مادرید در روز کارگر تظاهرات کردند

اسپانیا,تظاهرات

مادرید - ایرنا - هزاران نفر از مردم مادرید در روز کارگر و در اعتراض نسبت به ریاضت ها و اصلاحات اعمال شده از سوی دولت ˈماریانو راخویˈ تظاهرات کردند .

به گزارش خبرگزاری افه ، تظاهرکنندگان با شعار ˈبدون شغل با کیفیت ، بهبود وجود ندارد - انسجام بیشتر اجتماعی برای دموکراسی بیشترˈ ، اعتراض خود را از میدان ˈآتوچاˈ در جنوب شهر آغاز کردند و به سوی میدان ˈسولˈ که پایان آن بود به راه افتادند .

در صف نخست این تظاهرات ، مقاماتی از جمله ˈخایمه سدرونˈ و ˈخوسه ریکاردو مارتینزˈ رئیسان کمیسیون کارگری و اتحادیه عمومی کارگران ، ˈتونی فررˈ دبیر فدرال اقدام اجتماعی اتحادیه عمومی کارگران افزون بر چندین نماینده احزاب سوسیالیست و حزب چپ متحد در مجلس نمایندگان حضور داشتند .

ˈتغییر سیاسی برای ایجاد شغل با کیفیت در مقابل سیاست های ریاضتیˈ ، خواسته مهم مسئولین تشکل های کارگری مادرید بود که با اشاره به آمار موسسه نظرسنجی جمعیت فعال که روز سه شنبه منتشر شد ، بهبود اقتصادی دفاع شده از سوی حزب حاکم دولت ˈمردمی ˈ را به چالش کشیدند .

تشکل های کارگری در این راستا با اشاره به انتخابات اروپایی روز 25 می ، گفتند که یک ˈتغییر سیاسی ˈ، لازم است و بر تقاضای رای برای احزاب سیاسی که طرح های تشکل های کارگری را در برنامه انتخاباتی خود دارند ، تاکید کردند .

اروپام **1234**1552
کد N257752