هزاران مالزیایی به سیاست های اقتصادی دولت اعتراض کردند

کد N257256