یو اس ای تودی برسی کرد؛

کپی برداری روس ها در شرق اوکراین از تاکتیک آمریکا در افغانستان/ عملیات نامتقارن تخصص ارتش روسیه