نهادهای مدنی ترکیه خواستار بسته شدن شبکه های اجتماعی شدند

توویتر,فیس بوک

آنکارا- ایرنا - دو نهاد مدنی ترکیه با ارایه شکایتی به دادگاه قانون اساسی و با اتهام تخریب ارزشهای اخلاقی و انسانی توسط شبکه های اجتماعی اینترنتی خواستار مسدود شدن شبکه های اینترنتی ˈیوتیوب، فیس بوک و توییترˈ در این کشور شدند.

به گزاش ایرنا ، انجمن های ˈمرکز زبان های جهانˈ و ˈ بنیاد دوستی خلق های روی زمینˈ با ارائه شکایتی به دادگاه قانون اساسی ترکیه عنوان کردند که شبکه های اجتماعی اینترنتی موجب تشدید دشمنی می شوند.

این دو نهاد مدنی ترکیه در شکایت خود با تاکید بر اینکه این شبکه های اجتماعی یا قوانین ترکیه را رعایت و از ˈ تشدید دشمنی بین قشرهای مختلف مردم ترکیه ˈ خودداری کنند ، این شبکه ها را متهم به تخریب ارزش های اخلاقی و انسانی کردند.

این دو انجمن با عنوان اینکه این شبکه های اینترنتی که مراکز آنها در خارج از ترکیه قرار دارد بدون رعایت ارزش های اخلاقی به افراد و نهادهای مختلف حمله می کنند در شکایت خود آوردند : ناسزا ، تحقیر و موضع گیریهای غیر انسانی این شبکه های اجتماعی بین جوامع و انسانها ایجاد دشمنی می کند.

شبکه اجتماعی یوتیوب به علت انتشار یک نشست محرمانه در وزارت امو خارجه ترکیه که برخی از مقامات بلند پایه این کشور علیه سوریه بحث می کردند ، مسدود شده است.

شبکه اجتماعی توییتر نیز چندی پیش در ترکیه فیلرتینگ شده بود که به حکم دادگاه قانون اساسی رفع مسدودیت از این شبکه اجتماعی به عمل آمد.

خاورم**2012** 230 **1010
کد N256362