به مناسبت روز ملّی خلیج فارس:

تحقق جاودانگی خلیج فارس، در سایه آبادانی

غرضي, روز ملی خلیج فارس, فرصت های خلیج فارس

مهندس غرضی: امروز خلیج فارس در بدترین دوران خود قرار دارد.

به گزارش آفتاب به نقل از 55 آنلاین، هرگز در طول تاریخ در خلیج فارس بین مردم هیچگونه جنگ و دشمنی وجود نداشته است. از وقتی که پرتغالی ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها وارد منطقه شده اند به خاطر منافع مالی آنها جنگها و دشمنی هایی پدید آمده است و استعمار گران با مکر های سیاسی خود تلاش کردند دولتمردان منطقه را در مقابل هم قرار دهند و حکومتها را علیه یکدیگر تحریک و تشویق کنند.

امروز خلیج فارس در بدترین دوران خود به سر می برد.هم آمریکایی ها حضور نظامی دارند و هم انگلیسی ها برای آتش افروزی آماده اند.در آتش افروزیهای 40-50 ساله اخیر مردم منطقه انگیزه و رغبتی برای دشمنی نداشته و ندارند و مردم خلیج فارس به خوبی می دانند که با افول قدرتهای استعمارگر بالاخص آمریکا و انگلیس ظرف دو دهه آینده سایه سیاسی-نظامی قدرتهای خارجی از بین خواهد رفت.حکومتهای منطقه باید بدانند که حرکت در راستای اهداف سیاسی-نظامی آمریکا و انگلیس عاقبت خوشی برای آنها نخواهد داشت.حکامی که در مسیر اهداف قدرتهای خارجی حرکت می کنند جز سرنگونی و بدنامی، سرنوشتی در انتظارشان نخواهد بود.

نباید فراموش شود پدیده جعلی خلیج ع.ر.ب توسط نظامیان و استعمارگران آغاز شده بود و با کمرنگ شدن قدرت سیاسی- نظامی و سیاستمداران وابسته به قدرتهای استعمارگر خارجی ،خلیج فارس مثل همیشه جایگاه و نام ابدی خود را خواهد داشت.
اگر میخواهیم کسی به نام مقدّس خلیج فارس تعدّی نکند باید بوشهر از قطر، بندرعباس از دوبی، چابهار از مسقط، آبادان از کویت آبادترو رشد یافته تر باشد.
کد N256325