سردبیر "آگوس" در پاسخ به مهر:

ایران و ترکیه باید با حرکت های ویرانگر مقابله کنند/ شکست سیاست خارجی اردوغان