استاد دانشگاه کالیفرنیا در گفتگو با مهر:

شیعیان پیروز انتخابات عراق هستند/عراقی ها جنگ داخلی را بدتر از اشغال می دانند