اندیشکده بروکینز:

عربستان نگران بهبود روابط آمریکا و ایران است