نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:

جان کری اشتباه می کند چرا که اسرائیل در حال حاضر هم رژیمی آپارتاید است