تناقض در سخنان رهبران حزب حاکم ترکیه در مورد نامزدی اردوغان

کد N253258