در پی ربوده شدن دو نظامی

رهبر حزب ملی گرایان ترکیه از اردوغان انتقاد کرد

مجلس

آنکارا - ایرنا - ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب ملی گرای ˈحرکت ملیˈ ترکیه در سخنان انتقادی علیه ˈرجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر این کشور، گفت که اردوغان همچون یک عضو مخفی گروه تروریستی ˈپ.ک.کˈ عمل می کند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، وی در سخنانی در مجلس ملی ترکیه در نشست نمایندگان حزب حرکت ملی با اشاره به ربوده شدن دو نظامی توسط نیروهای حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) در جنوب شرقی این کشور ادعا کرد که دولت آنکارا تاکنون هیچ واکنشی در قبال این موضوع انجام نداده و اردوغان همانند یک هوادار، عضو و نیروی محفی ˈپ.ک.ک ˈ عمل می کند.

نیروهای پ.ک.ک شنبه گذشته دو نظامی ترکیه را در استان ˈدیاربکرˈ در جنوب شرقی این کشور ربودند.

باغچه لی اردوغان را به سکوت در باره این حادثه متهم کرد و افزود: وزارت کشور نیز همچنان در پی جلب نظر اردوغان با ادعاهایی همچون وجود ˈدولت موازیˈ است.

رهبر دومین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور اظهار داشت: زمانی که سخن از امنیت ملی ترکیه به میان آورده می شود، آیا توجه دولت آنکارا تنها به جماعت های دینی جلب می شود، حال اینکه نخست وزیر باید مبارزه با جدایی طلبان واقعی را در دستور کار داشته باشد.

وی با ادعای خرسندی رهبران پ.ک.ک از رخدادهای جاری در ترکیه افزود: آنان اردوغان را به وضعیتی درآورده اند که هر چه بخواهند، از وی می توانند بگیرند .

خاورم**2012**230**1651
کد N253256