در جلسه شورای امنیت سازمان ملل

دهقانی: اصلاح ساختارهای امنیتی کشورهای برآمده از جنگ داخلی باید با رضایت آن کشورها باشد

سیاسی

سفیر و سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این سازمان و به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد طی سخنرانی با عنوان «اصلاح ساختارهای امنیتی» دیدگاههای کشورهای عضو عدم تعهد را بیان کرد.

سفیر و سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این سازمان و به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد طی سخنرانی با عنوان «اصلاح ساختارهای امنیتی» دیدگاههای کشورهای عضو عدم تعهد را بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین دهقانی در ابتدا اظهار داشت: کشورهای عضو عدم تعهد به اصلاح ساختار امنیتی در چارچوب وسیع‌تر و همه جانبه تر آن یعنی رابطه متقابل میان صلح، امنیت با توسعه و نقش تکمیل کننده صلح‌بانی و صلح‌سازی می نگرند.

وی سپس با استناد به موضع جنبش عدم تعهد که در سند نهایی اجلاس سران در تهران به تصویب رسیده است تاکید کرد که تدوین راهبردهای مربوط به اصلاح ساختارهای امنیت ملی در کشورهای برآمده از جنگ داخلی و بحران باید در مرحله نخست بنا به درخواست کشورهای مورد نظر و با رعایت حق حاکمیت و اولویت‌های این کشورها صورت پذیرد.

دهقانی افزود: موضوع اصلاح ساختارهای امنیتی مسئولیت اولیه دولتها است و حق کشورهای ذی‌نفع است که اولویت های خود را در این زمینه تعیین کنند.

وی گفت : هرچند از نظر جنبش عدم تعهد سازمان ملل، در مقایسه با سایر سازمانها دارای اولویت نسبی و مشروعیت بیشتری برای پرداختن به مفاهیم مربوط به اصلاح ساختارهای امنیتی کشورها است لیکن کشورهای عضو این جنبش اعتقاد دارند که بحث های مربوط به تهیه و تدوین راهبردهای سازمان ملل در خصوص این موضوع مهم و حساس باید در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتماعی آن صورت گیرد تا امکان مشارکت کلیه کشورها در آن میسر باشد.

شایان ذکر است که بحث شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان «حفظ صلح و امنیت بین المللی: اصلاح ساختارهای امنیتی» به ابتکار کشور نیجریه که ریاست شورای امنیت را در ماه آوریل بر عهده دارد برگزار شد و وزیر امور خارجه این کشور ریاست نشست شورا را در اینخصوص بر عهده داشت. شورای امنیت پس از انجام بحث های مربوطه متن قطعنامه ای را تحت همین عنوان با اجماع به تصویب رساند.

انتهای پیام

کد N252713