محمد و زینب محبوبترین نام نوزادان پسر و دختر در 17 سال گذشته درترکیه

نو جوانان ترکیه

آنکارا- ایرنا - بر اساس داده های اداره آمار ترکیه اسامی ˈمحمد و زینبˈ محبوبترین نام نوزادان پسر و دختر در 17 سال گذشته در ترکیه است.

به گزارش روز دوشنبه ایگاه خبری ˈسون دورˈ ، در میان حدود 22 میلیون جمعیت کودک و نوجوان و از مجموع حدود 76 میلیون جمعیت ترکیه ، والدین بیشترین نام برای فرزندان پسر خود را ˈمحمدˈ و در فرزندان دختر ˈزینب ˈ انتخاب کرده اند.

این گزارش به نقل از آمار موسسه دولتی ترکیه حاکیست بیشترین نام در نوزادان و کودکان پسر در ترکیه به ترتیب ˈمحمد ، یوسف و مصطفی ˈاست.

بیشترین نام در دختران نیز ˈزینب ، الف و مروه ˈ می باشد.

خاورم ** 2010** ** 155230
کد N251640