استان لوگانسک اوکراین اعلام استقلال کرد

ایرنا نوشت:

استان لوگانسک واقع در جنوب اوکراین روز دوشنبه از این کشور اعلام استقلال کرد.
به گزارش ریانووستی، هزاران تظاهرکننده طرفدار روسیه امروز دوشنبه در تظاهراتی در شهر لوگانسک مرکز استانی به همین نام، استقلال این منطقه را از اوکراین اعلام کردند.

یکی از رهبران تظاهرکنندگان بیانیه ای قرائت کرد که در آن لوگانسک به عنوان منطقه ای مستقل از اوکراین و به نام ˈجمهوری مردمی لوگانسکˈ خوانده شد.

در این تظاهرات سران احزاب سیاسی و شخصیت های اجتماعی و مذهبی منطقه لوگانسک شرکت داشتند.

تظاهرکنندگان پس از قرائت بیانیه استقلا لوگانسک، شعارهایی در حمایت از روسیه همچون ˈ روسیه، روسیهˈ و ˈبا روسیه خواهیم بودˈ و ˈزنده باد برکوتˈ فریاد می زدند.

برکوت واحدهای ویژه ضدشورش وزارت کشور اوکراین بود که حکومت جدید این کشور آن را منحل کرد.

در این تظاهرات همچنین 11 ماه می آینده به عنوان روز برگزاری همه پرسی استقلال لوگانسک تعیین شد.

منطقه لوگانسک در هفته های اخیر شاهد زد و خوردهای نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان طرفدار روسیه بوده است.

استان لوگانسک با وسعت 26 هزار و 684 کیلومتر مربع و جمعیت دو میلیون و 237 هزار نفری در جنوب اوکراین واقع شده است.

پیش تر منطقه کریمه از اوکراین جدا شد و استان دونتسک هم به عنوان جمهوری مردمی دونتسک از این کشور اعلام استقلال کرده است.

26149

کد N251511