دستور دولت ازبکستان برای تجهیز رادیو و تلویزیون به سیستم خود تخریبی

کد N251216