موسسه مطالعات استراتژیکی :

اسپانیا با خط لوله ˈمیدکاتˈ ، در امنیت انرژی اتحادیه اروپا کلیدی خواهد بود

اسپانیا,اتحادیه اروپا

مادرید- ایرنا - موسسه مطالعات استراتژیکی اسپانیا گفت که ساخت ˈمیدکاتˈ خط لوله گازی که اسپانیا و فرانسه را از طریق ایالت ˈکاتالونیاˈ مرتبط می سازد ، اسپانیا را به یک بازیگر ˈکلیدیˈ برای بهبود امنیت انرژی اتحادیه اروپا و کاهش وابستگی به گاز روسیه ، تبدیل می کند .

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه ، موسسه درگزارش امروز دوشنبه خود ادامه داد:اسپانیا درحال حاضر از زیرساخت های مطلوب برخوردار است اما در ˈکوتاه مدت ˈ ، کشورهای بیشتری می توانند این زیر ساخت ها را داشته باشند و ˈمزیت رقابتی ˈ کنونی اسپانیا می تواند محو شود .

گزارش مذکور افزود :اسپانیا با میدکات که یک پروژهˈسود آور و جذابˈ است و می تواند نقش مهمی در تنوع عرضه انرژی در اتحادیه اروپا بازی کند افزون بر اینکه از دوشنبه هفته گذشته از حمایت اتحادیه برخوردار است، دیگر ˈجزیره انرژیˈ اروپا نخواهد بود و قبل از سال 2020 ، می تواند به یک عرضه کننده گاز با توجه به جایگاه جغرافیایی خود ، تبدیل شود.

به گفته ˈماریا دل مار ایدالگوˈتحلیلگر موسسه مطالعات استراتژیکی ، بحران اوکراین به دلیل قطع عرضه گاز از سوی روسیه در سال های 2006 و 2009 میلادی که بر روی بخش بزرگی از اتحادیه اروپا اثر گذاشت شعله ور شده و اگر بار دیگر عرضه گاز قطع شود ، می تواند اتحادیه را در جایگاهی دور از ˈاقتصاد های بزرگ جهانی ˈ قرار دهد.

ایدالگو تصریح کرد که یک سوم گاز و نفتی که در اتحادیه اروپا مصرف می شود و 40 درصد گازی که از طریق اوکراین عرضه می شود ، به روسیه وابسته است و این وابستگی ، اتحادیه اروپا را در موقعیت بسیار ˈآسیب پذیریˈ از نظر انرژی قرار می دهد .

بنابراین موسسه هشدار می دهد که اگر اقدامات مناسب ، اعمال نشوند ، امنیت انرژی اتحادیه اروپا یا به عبارتی تضمین عرضه انرژی با قیمت معقول ، می تواند به طور جدی تحت تاثیر قرار بگیرد .

در این رابطه ، منظور موسسه این نیست که اتحادیه اروپا از عرضه کننده روسی دل بکند بلکه منابع عرضه را متنوع کند و برای این امر ، موسسه توصیه کرد که ارتباطات گاز طبیعی با آسیای میانه و شمال آفریقا ، افزایش یابند.

اسپانیا درحال حاضر ، دور ازتاثیر یک قطع ممکن عرضه گاز از طریق اوکراین می ماند زیرا گاز را از روسیه وارد نمی کند و از طریق شش راه متنوع - دو راه از طریق الجزایر ، دو راه از پرتغال و دو راه از فرانسه - گاز وارد می کند افزون بر اینکه شش تأسیسات گاز طبیعی مایع ، در کشور دارد .

به گفته موسسه ، این ˈوضعیت مزیت دارˈ که به اسپانیا اجازه می دهد که از نوسانات در عرضه گاز روسیه در امان باشد ، می تواند با پروژه ای نظیر میدکات ، مجموع اتحادیه اروپا را بهره مند کند زیرا می تواند یک عرضه با قیمت با ثبات از طریق الجزایر که پس از روسیه و نروژ ، سومین عرضه کننده گاز است را تضمین کند .

موسسه افزود :اسپانیا از طریق خط لوله ˈمدگازˈ که الجزایر را با سواحل ˈ آلمریا ˈ در جنوب اسپانیا مرتبط می سازد ، 42 درصد کل گاز وارداتی خود را دریافت می کند و مابقی مایحتاج خود را از طریق گاز طبیعی که از دست کم 12 کشور مختلف هستند ، تکمیل می نماید و به این دلیل همانند سایر اتحادیه ، نسبت به یک قطع امکانی گاز روس ، آسیب پذیری ندارد .

نهاد مذکور یاد آوری کرد :ساخت میدکات که در سال 2007 پیشنهاد شده بود تا که در سال 2015 شروع به کار کند ، در سال 2010 میلادی متوقف شد زیرا به گفته شرکت های فرانسوی مسوول این پروژه ، ˈیک تقاضای گاز به اندازه کافی وجود نداشت ˈ.

اکنون چهار سال بعد و با خطر بی ثباتی اوکراین و همانطوری که ˈماریانو راخویˈ نخست وزیر اسپانیا ، دوشنبه هفته گذشته در شورای اروپایی برگزار شده در بروکسل گفت ، اسپانیا می تواند معادل نیمی از حجم گازی که روسیه از طریق اوکراین به اتحادیه وارد می کند را از طریق الجزایر به اتحادیه انتقال دهد .

اسپانیا در آن جلسه ، موفق شد حمایت اتحادیه اروپا از ترویج و افزایش ارتباطات داخلی انرژی بین این کشور و فرانسه را کسب کند.

ˈهرمان وان رامپویˈ رئیس شورای اروپایی ، در این رابطه تاکید کرده که کاهش وابستگی انرژی ، یک ˈکار ناتمامˈ اتحادیه اروپا است که به دلیل بحران اوکراین ، اهمیت خاصی پیدا کرده و نیاز به یک اقدام دارد زیرا در غیر این صورت ، در سال 2035 میلادی ، وابستگی واردات گاز و نفت ، 80 درصد خواهد بود .

اروپام **1234**1547
کد N251089