رییس جمهوری اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد

روحانی

تهران- ایرنا- رییس جمهوری قانون اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، متن نامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و همچنین نامه رییس جمهوری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برای ابلاغ این قانون به شرح ذیل است:**شماره1823/173 23/1/1393

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز سه شـنبه مورخ 30/8/1391 مجلـس که با عـنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی**شماره9881 6/2/1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/12/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 1823/173 مورخ 23/1/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی**قانون اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به شرح ذیل اصلاح می شود:

1ـ در تبصره (1) بند (ج) عبارت «هر چهار ماه یک بار» جایگزین عبارت «سالی دو بار» می شود.

2ـ جزء (11) بند (د) به شرح ذیل اصلاح می گردد:

«11ـ افتتاح یا بستن حساب های ارزی در حساب های موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق»

3ـ در جزء (7) بند (د) عبارت «مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد» حذف و عبارت «و هیچکدام از وظایف هیأت امناء قابل تفویض به هیأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می شود» جایگزین می گردد.

4ـ تبصره (2) بند (ح) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره2ـ منابع صندوق فقط در حساب های موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/12/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

سیام**9012 ** 1418
کد N250262