ارتش ترکیه :یک آمریکایی در مرز مشترک با سوریه دستگیر شد

کد N249113