اشتاندارد گزارش داد:

تل آویو از سفر کورتز به تهران خشمگین است/ اتریش به مثابه پلی بین ایران و اروپا