عبدالله از مذاکره با طالبان در صورت پیروزی در انتخابات خبر داد

واحد مرکزی نوشت:

عبدالله عبدالله به روسیا الیوم گفت دولت اینده افغانستان فرصتی بهتر برای مذاکره با طالبان خواهد داشت.
به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که بیشترین آراء را در این انتخابات کسب کرده است در گفتگو با این شبکه گفت: دولتی قانونی که از انتخاباتی قانونی برآمده باشد فرصتی بهتر برای مذاکرات با طالبان و تقویت امنیت در این کشور ایجاد خواهد داشت.
بنابراین ضرورت دارد که باب مذاکره باز باشد همچنین باید تاکید کرد که به حقوق ملت افغانستان احترام گذاشته خواهد شد.
حقوق مردم دو بخش است بخش نخست امنیتی است که مربوط به حفاظت از شهروندان می شود و بخش دوم سیاسی است که به مذاکرات با طالبان و دستیابی به راه حل سیاسی در این کشور مربوط می شود.

4949

کد N248047