انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشیده شد

کد N246712