امروز انجام شد؛

بررسی نحوه اداره بانك مركزی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست داخلی

در این جلسه، بحث ناتمام جلسه قبل در خصوص نحوه اداره بانك مركزی جمهوری اسلامی مجدداً با حضور دبیر كل بانك مركزی و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و پس از بحث­های مبسوط اعضاء و مدعوین مقرر گردید این موضوع به كمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شود تا با تشریك مساعی و اخذ نظرات كارشناسان اقتصادی از دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، اعضای مجمع و صاحب نظران مربوطه، نظرات پیشنهادی كمیسیون، جهت اخذ تصمیم نهایی به صحن مجمع ارائه شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز با حضور اكثریت اعضا و رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشكیل جلسه داد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه، بحث ناتمام جلسه قبل در خصوص نحوه اداره بانك مركزی جمهوری اسلامی مجدداً با حضور دبیر كل بانك مركزی و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و پس از بحث­های مبسوط اعضاء و مدعوین مقرر گردید این موضوع به كمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شود تا با تشریك مساعی و اخذ نظرات كارشناسان اقتصادی از دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، اعضای مجمع و صاحب نظران مربوطه، نظرات پیشنهادی كمیسیون، جهت اخذ تصمیم نهایی به صحن مجمع ارائه شود.

کد N246064