اوباما در پنجمین سفر آسیایی

پویش آمریکایی در مسیر راهبرد آسیایی

کد N246024