در گفتگو با مهر مطرح شد؛

گزارشی درباره عملکرد صداوسیما در تبلیغات انصراف از یارانه نقدی به هیات نظارت نرسیده است