رابرت فیسک:

بار دیگر به فلسطینیان خیانت شد/ اوباما از پیگیری صلح دست کشیده است