نتایج انتخابات یک شهر دیگر در ترکیه باطل شد

کد N244541