این میرزا بنویس های اطراف رهبر کره شمالی چه می کنند؟

کد N244472