تحولات سوریه/

انتشار تصاویر سرکردگان کشته شده تروریستها/ برق پایتخت سوریه مجددا وصل شد