نماینده مجلس ترکیه : اردوغان لیسانس ندارد، نمی تواند نامزد شود

کد N243016