سفیر پاکستان در تهران:

روابط دوستانه ایران و پاکستان ریشه در روابط تاریخی دینی و فرهنگی دارد