ابتکار در فیسبوک:

روحانی یک حقوقدان است

دولت

رییس جمهور مطلبی از امام علی(ع) را نقل کرد که حتی در جاهلیت قبل از اسلام اگر کسی یا قومی بر زنان دست بلند می کرد، کاری بسیار مذموم انجام داده و مورد نکوهش قرار می گرفت.

معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در آخرین استاتوس فیس بوکی خود گزارشی کوتاه از سخنان روحانی در جلسه هیات دولت داد.

به گزارش ایلنا، ابتکار درباره سخنان روحانی در هیات دولت با تی‌تر «سیره علوی از زبان روحانی» نوشت:

همه گرفتاری‌های کشور و مردم به نوعی در جلسات دولت مطرح می‌شود. از مسایل مختلف اقتصادی و زیست محیطی تا قیمت‌ها و اشتغال و یارانه‌ها، و یا هجمه رسانه‌های خاص به دولت به عناوین مختلف و غیرمنطقی. امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت در میان این همه و برخی اخبار ناگوار، دکتر روحانی اشاره مهمی به سیره علی بن ابیطالب (ع) کرد که بازگویی آن را مفید می‌دانم.

رییس جمهور مطلبی از امام علی (ع) را نقل کرد که حتی در جاهلیت قبل از اسلام اگر کسی یا قومی بر زنان دست بلند می‌کرد، کاری بسیار مذموم انجام داده و مورد نکوهش قرار می‌گرفت.

دکتر روحانی گفت: حضرت علی در مناقشه صفین تاکید بسیار فراوان داشتند که حرمت بانوان حفظ شود و هیچگونه برخوردی با آنان صورت نگیرد. چنانچه نظر ایشان در مورد اسرا و زندانیان اینچنین بوده و حتی در مورد ابن ملجم که بد‌ترین مثال می‌تواند باشد، سفارش به مراعات وضعیت زندانی و رسیدگی به او داشتند. رییس جمهور گفت ما به عنوان کسانی که داعیه پیروی از امیرالمومنین را داریم نمی‌توانیم نسبت به این نکات در منش و نیز در حکمفرمایی بی‌توجه باشیم. … و البته مطالب دیگری گفته شد که مجالش اینجا نیست. امروز یک بار دیگر برایم یادآوری شد که روحانی یک حقوقدان است؛ یک حقوقدان مسلمان.

 

کد N242099