مفاد توافق نامه فتح و حماس/هنیه: دودستگی میان فلسطینی ها پایان یافت