جهانگیر رییس سازمان زندان ها شد/ اسماعیلی به دادگستری تهران رفت

سیاست داخلی

سید علیرضا آوایی رئیس كل سابق دادگستری تهران به لحاظ تجارب طولانی در امر قضا حسب درخواست دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه با حكم رئیس قوه قضاییه، علی اصغر جهانگیر به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شد.

به گزارش ایلنا متن حكم به شرح زیر است:

جناب آقای اصغر جهانگیر

نظر به تجربیات مدیریتی و ارزنده شما در قوه قضاییه به موجب این ابلاغ جنابعالی به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور منصوب می‌شوید.

امید است با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه و انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

 به گزارش ایلنا آیت ا... آملی لاریجانی همچنین با صدور حكم دیگری غلامحسین اسماعیلی را به عنوان رئیس كل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران منصوب كرد.

متن حكم به شرح زیر است:

جناب آقای غلامحسین اسماعیلی

به موجب این حكم به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس كل دادگستری استان تهران منصوب می شوید.

امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیتهای سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه كار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.

همچنین سید علیرضا آوایی رئیس كل سابق دادگستری تهران به لحاظ تجارب طولانی در امر قضا حسب درخواست دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد.

کد N241536