500 خودکشی نتیجه اجرای طرح ریاضت اقتصادی در یونان

آمریکا اروپا

نتایج یک بررسی نشان می دهد از زمان اجرای طرح ریاضت اقتصادی در یونان تا به حال 500 نفر خودکشی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در پی بروز مشکلات اقتصادی در یونان در سال های گذشته و اجرای طرح ریاضت اقتصادی از سوی دولت این کشور تا به حال 500 مرد خودکشی کرده اند.

نتایج تحقیقات انجام شده تحت عنوان "تاثیرات ریاضت اقتصادی بر خودکشی" دانشگاه پورتس ماوس که در نشریه علوم اجتماعی و پزشکی منتشر شده است بین میزان خودکشی و طرح ریاضت اقتصادی رابطه مثبتی نشان می دهد.

در این گزارش 30 صفحه ای آمده است: میزان خودکشی در یونان و دیگر کشورهای اروپایی در پی رکود اقتصادی سال 2008 در جهان و بحران بدهی اروپا در سال 2009 رشد زیادی داشته است.

بنا بر این گزارش به ازای هر 1 درصد کاهش در هزینه دولت 0.43 درصد به میزان خودکشی در بین مردان اضافه شده است.

در این گزارش تصریح شده است بین سال های 2009 تا 2010 تعداد 551 مرد خودکشی کرده اند که منحصرا ناشی از اثرات برنامه ریاضت اقتصادی بوده است که تقریبا در هر روز 1 خودکشی رخ داده است.