ماموریت 2023 برای نخبگان حزب حاکم ترکیه

کد N238861