در مجلس تصویب شد؛

گزارش های سازمان بازرسی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی می شود

مجلس

گزارش های سازمان بازرسی در مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماده مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه مورد رسیدگی قرار گیرد.

چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

علاوه بر این  آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آرای صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

در تبصره این ماده آمده است هر گاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانون، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه قضائیه طبق قانون اقدام لازم را به عمل آورد.