گزارش خبری/

بهانه انگلیس و دیگر کشورهای غربی برای حضور دائمی نظامی در خلیج فارس چیست