گزارش مهر/

جزییات جدیدترین زره هوشمند کشور/ دستاوردی برتر از استانداردهای ناتو