استاد دانشگاه کالیفرنیا در گفتگو با مهر؛

تأثیر بحران اوکراین بر موضوع هسته ای ایران/ تهران وارد بازی آمریکا و روسیه نشود