وزیرخارجه عمان:

پیامدهای توافق ایران و غرب/شورای همکاری خلیج فارس در سطح تشکیل اتحادیه نیست